Ak sú k dispozícii výsledky automatického dopĺňania, pomocou šípok nahor a nadol prechádzajte zoznamom a pomocou klávesu Enter vyberte položku. Na zariadeniach s dotykovou obrazovkou môžete používať gestá.
KontaktPomoc

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Vymedzenie pojmov

Výrazy použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach znamenajú:

Dodanie - vytvorenie označeného tovaru a dodanie na miesto určené Zákazníkom alebo iná služba poskytnutá na základe Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, vrátane odoslania tovaru alebo vykonania služby v dôsledku prijatia a prevzatia tovaru spoločnosťou MORIS na realizáciu objednávky zadanej Zákazníkom prostredníctvom Platformy;

Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktorá uzatvorí Zmluvu so spoločnosťou MORIS;

MORIS - Moris Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Chorzówe (41-503), ul. Wiejska 27, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Katowice-Wschód v Katoviciach, 8. Hospodárske oddiel oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000407187, NIP/DIČ 6462926930, REGON/IČ 242812590, so základným imaním v hodnote 46 000 000,00 PLN;

VOP - Všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy;

Platform - nákupná platforma nachádzajúca sa na webovej stránke: www.moris.eu

Zmluvné strany - MORIS a Zákazník spoločne určení v rámci uzatvorenej Zmluvy;

Zmluva - zmluva o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby uzavretá medzi MORIS a Zákazníkom, a to aj v dôsledku zadania objednávky Zákazníkom prostredníctvom Platformy a následného potvrdenia a jej prijatie na realizáciu zo strany MORIS;


§ 2 Všeobecné ustanovenia

1.    VOP sa vzťahujú na Zmluvu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy a VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

2.    VOP platia po celú dobu trvania obchodnej spolupráce medzi MORIS a Zákazníkom. Zákazník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a v plnom rozsahu ich akceptuje.

3.    kékoľvek dodatočné dojednania sú pre Zmluvné strany záväzné až po ich písomnom potvrdení pod hrozbou neplatnosti Zmluvnými stranami.

§ 3 Podmienky plnenia Zmluvy

1.    Všetky služby a výhody budú poskytované na základe Zmluvy.

2.    V prípade zadania objednávky prostredníctvom Platformy je zmluva uzatvorená momentom potvrdenia zo strany spoločnosti MORIS vo forme e-mailu alebo oznámenia na Platforme. 

3.    bjednávka uskutočnená prostredníctvom Platformy by mala špecifikovať najmä: identifikačné údaje Zákazníka, druh služby alebo predmet služby, vlastnosti tovaru alebo služby. Pri zadávaní objednávky Zákazník predkladá vyhlásenie nasledujúceho znenia: 
“Vyhlasujem, že nie som v omeškaní s úhradami splatných záväzkov a nie som vedený v Národnom registri dlžníkov, Úrade ekonomických informácií, Národnom registri dlhov, Národnom úrade ekonomických informácií ani v inom registri, ktorý obsahuje údaje o nespoľahlivých dlžníkoch.”V prípade predloženia nepravdivého vyhlásenia a/alebo negatívneho overenia Zákazníka si spoločnosť MORIS vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie objednávky a prijať ju na realizáciu.

4.    Spoločnosť MORIS nezodpovedá za výsledky vykonanej služby v prípade použitia nevhodného materiálu, iného ako je uvedené v Zmluve, v prípade predchádzajúceho upozornenia Zákazníka alebo skrytých vád materiálu dodaného tovaru.


§ 4 Dátum dodania alebo vykonania služby

1.    Termínom Dodania je dátum uvedený v Zmluve.

2.    V prípade Zmlúv uzatvorených na základe objednávky zadanej prostredníctvom Platformy, pokiaľ sa Zmluvné strany na základe Zmluvy nedohodli inak, dátum uvedený vo vyhlásení spoločnosti MORIS o prijatí objednávky na vykonanie je orientačný. MORIS si vyhradzuje právo na zmenu tohto termínu, pričom prihliada najmä na ustanovenia VOP obsiahnuté v ods. 6 a ods. 7.

3.    Spoločnosť MORIS nenesie zodpovednosť, ak sa Dodanie oneskorí v dôsledku nezávislých náhodných udalostí, ktoré nemožno predvídať.

4.    Dodanie tovaru bude uskutočnené spôsobom uvedeným v Zmluve.

5.    V prípade uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom Platformy je spoločnosť MORIS povinná pri odoslaní tovaru Zákazníkovi zaslať Zákazníkovi e-mail alebo umiestniť na Platformu oznámenie o potvrdení odoslania tovaru.

6.    Spoločnosť MORIS si vyhradzuje právo zmeniť dátum dodania, ak nastanú okolnosti, ktoré spoločnosť MORIS nemôže ovplyvniť.
 
7.    Ak bolo predĺženie termínu Dodania spôsobené náhodnými udalosťami, uvedenými v ods 5, o dobu dlhšiu ako 1 mesiac, možno Zmluvu v tomto smere okamžite vypovedať písomným oznámením druhej Zmluvnej strany.

8.   Ak si Zákazník zvolí spôsob platby elektronickou platbou alebo platobnou kartou, doba spracovania objednávky sa počíta od okamihu získania kladnej autorizácie platby. V prípade platby vopred klasickým prevodom sa doba spracovania počíta odo dňa pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.


§ 5 Platba

1.    Cena tovaru alebo služby je uvedená v Zmluve. Cena zahŕňa najmä DPH, náklady na doručenie a ďalšie doplnkové služby, pričom prípadné náklady, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie objednávky, napr. prekládka, clo či iné poplatky a dane platné v čase plnenia objednávky sú účtované Zákazníkovi, s čím Zákazník uzavretím Zmluvy súhlasí.

2.    Zákazník súhlasí s elektronickým prijímaním faktúr s DPH, ktoré budú sprístupnené vo formáte „.pdf“ na Platforme. Následne pri každej Dodávke dostane Zákazník informáciu o dostupnosti elektronickej faktúry spolu s potvrdením o odoslaní.

3.    Ak Zmluva neustanovuje inak, platba za tovar alebo službu by mala byť uhradená do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry s DPH na číslo bankového účtu spoločnosti MORIS v nej uvedené, s výhradou ods. 4. Pri úhrade záväzku bankovým prevodom si Zmluvné strany dohodnú ako dátum úhrady dátum pripísania na bankový účet spoločnosti MORIS.

4.    V prípade omeškania s úhradou ceny uvedenej v ods. 1 je spoločnosť MORIS oprávnená prerušiť poskytovanie ďalších služieb Zákazníkovi a účtovať mu zákonný úrok za každý deň omeškania. Okrem toho si spoločnosť MORIS vyhradzuje aj právo požadovať vrátenie dodaného tovaru.

5.    Subjektom poskytujúcim online platobné služby je Blue Media S.A. so sídlom v Sopote. Blue Media SA je národná platobná inštitúcia kontrolovaná poľským orgánom finančného dohľadu a má súhlas Národnej banky Poľska na prevádzkovanie platobného systému BlueCash. Má certifikát PCI DSS a funguje v súlade s normou ISO 27001. Riešenia Blue Media spĺňajú požiadavky priemyselných regulátorov: NBP, KNF a UODO.    

6.        Platforma podporuje takmer 400 spôsobov platby, najmä: BLIK, platby 1-click, Pay by link, rýchle prevody prostredníctvom: mBank S.A. so sídlom vo Varšave, Bank Pekao S.A. so sídlom vo Varšave, Credit Agricole Bank Polska S.A. so sídlom vo Vroclavi, Santander Bank Polska S.A. so sídlom vo Varšave, PKO BP S.A. so sídlom vo Varšave, Nest Bank S.A. so sídlom vo Varšave, ING Bank Śląski S.A. so sídlom v Katoviciach, BNP Paribas Bank Polska so sídlom vo Varšave, City Bank Handlowy S.A. so sídlom vo Varšave, Alior Bank S.A. so sídlom vo Varšave, Bank Pocztowy S.A. so sídlom v Bydgoszczi, Bank Millennium S.A. so sídlom vo Varšave, Bank Nowy S.A. so sídlom v Poznani, T-Mobile Uslugi Bankowe, Plus Bank S.A. so sídlom vo Varšave, platobné karty:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

a Apple Pay, Google Pay, online splátky, opakované platby alebo Pay Smartney.

7.    Platobné podmienky Blue Media, Podmienky Blue Media a Podmienky platobného systému BlueCash nájdete na webovej stránke: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty.

§ 6 Záruka

1.    Spoločnosť MORIS zabezpečuje vysokú kvalitu služieb a ich súlad s príslušnými normami platnými pre tento typ služby, uzatvorenými zmluvami a dohodnutými špecifikáciami. Spoločnosť MORIS vykonáva služby v dobrej viere a s náležitou starostlivosťou. 

2.    Zákazník je povinný skontrolovať tovar z hľadiska kvality a množstvá ihneď po prijatí.
 V prípade, že Zákazník zistí nesúlad tovaru so Zmluvou, bude Zákazník bezodkladne informovať spoločnosť MORIS, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si však tovar prevzal Zákazník v sídle spoločnosti MORIS, nezrovnalosti je Zákazník povinný bezodkladne nahlásiť do protokolu, v prítomnosti pracovníka spoločnosti MORIS - v opačnom prípade nebude na reklamáciu braný ohľad.

3.    Zákazník môže podať reklamáciu aj prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Platforme.

4.    Spoločnosť MORIS má povinnosť odpovedať do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia.

5.    Záručná doba poskytovaná spoločnosťou MORIS je 2 roky odo dňa prevzatia tovaru alebo vykonania služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak spoločnosť MORIS chybný tovar opraví alebo dodá nový, záručná doba začína plynúť odznova.

6.    V prípade zistenia vád tovaru v záručnej dobe je Zákazník povinný oznámiť spoločnosti MORIS vady do 30 dní odo dňa ich vzniku. Na odoslanie oznámenia môže Zákazník použiť kontaktný formulár dostupný na Platforme. Oznámenie vo veci nahlásenia vady vyžaduje potvrdenie zo strany spoločnosti MORIS a odpoveď do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia.

7.    V prípade vád sa spoločnosť MORIS zaväzuje vymeniť vadný tovar za tovar bez vád alebo vadu odstrániť.

8.   Výmena výrobku za bezvadný alebo odstránenie vady prebehne bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa nahlásenia vady. Ak v tejto lehote nebude dodaný tovar bez vady alebo ak sa vada neodstráni, má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

9.    Spoločnosť MORIS je oprávnená odmietnuť odstránenie vady, ak by si to vyžadovalo nadmerné náklady. V takom prípade sa vadný výrobok vymení za nový, bez vád.
 
10.    V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo požiadavky na dodanie tovaru bez vád je Zákazník povinný dodať tovar spoločnosti MORIS na vlastné náklady do 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy alebo odoslania žiadosti.

11.    Podmienkou prijatia reklamácie na posúdenie spoločnosťou MORIS je doručenie, za podmienok uvedených v ods. 10 tovaru nepoškodeného, nespracovaného vo výrobných procesoch ani iným spôsobom. Tento tovar musí byť navyše identifikovateľný podľa parametrov uvedených v certifikátoch a v prípade tovarov balených vo výrobe musí byť dodaný v originálnom a nepoškodenom obale. V opačnom prípade si spoločnosť MORIS vyhradzuje právo odmietnuť prijatie reklamácie na posúdenie.

12.    Práva zo záruky na fyzické alebo právne vady sa premlčujú po dvoch rokoch odo dňa dodania tovaru Zákazníkovi. Toto právo má len Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súlade s čl. 221 zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník (Zb. Z. z roku 2022, bod 1360 v znení neskorších predpisov).

13.    Spoločnosť MORIS nezodpovedá za vady tovaru vyplývajúce z jeho použitia v rozpore s jeho určením a technickými vlastnosťami, vyplývajúce z výrobných alebo konštrukčných chýb tretích osôb a z nedodržania pokynov výrobcu.

14.    Spoločnosť MORIS je zbavená akejkoľvek zodpovednosti v rámci záruky, ak Zákazník o chybe vedel v čase zadania objednávky, uzatvorenia Zmluvy alebo dodania tovaru.

§ 7 Zodpovednosť a zmluvné pokuty

1.    V prípade úplného alebo čiastočného stiahnutia objednávky je Zákazník povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti MORIS vznikli v súvislosti s jej realizáciou.

2.    V prípade uvedenom v ods. 1 je spoločnosť MORIS zároveň oprávnená účtovať Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny k úhrade. Akékoľvek preddavky uskutočnené Zákazníkom budú najskôr použité na vyrovnanie zmluvnej pokuty.

3.    V prípade nezaplatenia a/alebo prevzatia tovaru alebo vykonanej služby Zákazníkom v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, nesie Zákazník zodpovednosť za prípadné škody v tejto súvislosti vzniknuté.

§8. Odstúpenie od Zmluvy

1.    Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom Platformy právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru (alebo poslednej položky, série alebo časti tovaru, ak sa objednávka týka viacerých sérií alebo častí dodávaných oddelene), s výhradou §7 ods. 1 VOP.

2.    V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný doručiť tovar do sídla spoločnosti MORIS do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

3.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak vyhlásenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bolo odoslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bolo uskutočnené v lehote uvedenej v ods. 2.

4.    Podmienkou akceptácie vrátenia tovaru je, že je nepoškodený, nespracovaný vo výrobných procesoch ani iným spôsobom a je identifikovateľný podľa parametrov uvedených v certifikátoch. V prípade továrensky zabaleného tovaru musí byť tento v pôvodnom, nepoškodenom obale.

5.    Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

§9 Postúpenie

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť svoje práva alebo povinnosti na tretiu osobu.

§10 Dôvernosť

1.    Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať v tajnosti technické, organizačné, obchodné a iné informácie, ktoré si navzájom sprístupnili v súvislosti s plnením Zmluvy a nepoužívať ich na iný účel, ako je uvedené v tejto Zmluve, ako aj zachovávať mlčanlivosť o informácie, ktorých sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie Zmluvnými stranami na iný účel, ako je predmet Zmluvy, by mohlo ohroziť záujmy Zmluvných strán počas trvania tejto Zmluvy alebo po jej ukončení (ďalej len „Dôverné informácie“).

2.    Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky Dôverné informácie bez ohľadu na ich zdroj.

3.   Zmluvné strany sú povinné neprenášať a nesprístupňovať v akomkoľvek rozsahu Dôverné informácie tretím osobám, ako aj nezverejňovať zdroj Dôverných informácií bez predchádzajúceho získania výslovného písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou subdodávateľov v rozsahu potrebnom na plnenie Zmluvy.
 
V rámci organizačných štruktúr Zmluvných strán budú mať prístup k týmto informáciám len zamestnanci a zástupcovia Zmluvných strán, ktorých prístup k informáciám je odôvodnený z dôvodu ich oficiálneho postavenia alebo účasti na plnení Zmluvy.

4.    Zmluvné strany nie sú povinné zaobchádzať ako s dôvernými s akýmikoľvek informáciami, ktoré si navzájom zverejnia a ktoré:
a)    boli Zmluvnej strane právoplatne známe pred jej zverejnením druhou Zmluvnou stranou, alebo
b)    boli bez akýchkoľvek obmedzení v rozsahu mlčanlivosti poskytnuté Zmluvnou stranou akejkoľvek osobe alebo subjektu, alebo

c)   sú všeobecne známy alebo boli sprístupnené verejnosti bez porušenia tohto ustanovenia o mlčanlivosti, alebo
d)    musia byť zverejnené na základe kogentných ustanovení zákona, na základe právoplatných alebo okamžite vykonateľných rozsudkov súdov alebo rozhodnutí správnych orgánov.

5.   V prípade potreby sprístupnenia Dôverných informácií je Zmluvná strana povinná bezodkladne, a ak je to možné pred sprístupnením Dôverných informácií, informovať druhú Zmluvnú stranu o sprístupnení Dôverných informácií, najmä uviesť dôvod žiadosti, subjekt, ktorému sa majú Dôverné informácie sprístupniť a zoznam informácií, ktoré sa majú sprístupniť.

6.    V prípade porušenia pravidiel ochrany informácií ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, t. j. porušenia jedného alebo viacerých atribútov ochrany informácií, dôvernosti, integrity a/alebo dostupnosti, má poškodená strana právo požadovať náhradu škody za všeobecných podmienok uvedených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ustanoveniach zákonov EÚ o ochrane nezverejneného know-how podnikateľov a ustanovenia zákona o boji proti nekalej súťaži.

§11 Vyššia moc

Zmluvné strany nezodpovedajú za škody vzniknuté v súvislosti s porušením tejto Zmluvy z nezávislých a nepredvídateľných dôsledkov príčin mimo ich kontroly, najmä epidémie, ozbrojeného konfliktu, povstania alebo revolúcie, štrajkov, protestov, požiarov, prírodných javov a katastrof ako aj iných dôsledkov vyššej moci.


§ 12 Spory

1.    Ustanovenia Zmluvy a akékoľvek mimozmluvné okolnosti alebo záväzky súvisiace so Zmluvou podliehajú poľským zákonom a budú vykladané v súlade s týmito zákonmi.
2.    Miestom plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy je mesto Chorzów.
3.    Akékoľvek spory Zmluvných strán vyplývajúce z plnenia Zmluvy budú podliehať výlučnej jurisdikcii poľského spoločného súdu, ktorý má jurisdikciu podľa sídla spoločnosti MORIS, pokiaľ absolútne právne predpisy neustanovujú inak.

§ 13 Ochrana osobných údajov

1.    V súvislosti s plnením Zmluvy jedna Zmluvná strana sprístupňuje druhej Zmluvnej strane osobné údaje osôb podieľajúcich sa na uzatváraní a plnení Zmluvy. Poskytnutie osobných údajov má za následok, že Strana, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, sa stáva ich správcom v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane osobných údajov) (Vestník Zák. EU L.2016.119.1 zo dňa 4. mája 2016) (GDPR), ktorým sa stanovujú účely a spôsoby ich spracovania s prihliadnutím na zásady vyplývajúce z čl. 5 GDPR.

2.    Spracúvanie osobných údajov Zákazníka prebieha za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy, t.j. najmä: nadviazanie a udržiavanie neustáleho kontaktu pre účely plnenia Zmluvy, plnenie všetkých záväzkov zo Zmluvy, poskytovanie osobných údajov subdodávateľom a iným obchodným partnerom podieľajúcim sa na plnení Zmluvy, v prípade potreby, dohodnutia spôsobov plnenia záväzkov.
 
3.    V súvislosti s poskytovaním osobných údajov je spoločnosť MORIS povinná splniť si informačnú povinnosť voči osobám, ktorých údaje získava. Spoločnosť MORIS plní informačnú povinnosť vyplývajúcu z čl. 13 a čl. 14 GDPR na webových stránkach https://moris.eu/ a na webovej stránke Platformy.

§14 Záverečné ustanovenia

1.    Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú VOP, sa použijú ustanovenia všeobecne platných zákonov.

2.    Akékoľvek zmeny alebo doplnky k zmluve si vyžadujú písomnú formu, aby boli účinné pod hrozbou neplatnosti.

3.    Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy ukáže alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenie zmluvy ukáže alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, Zmluvné strany sú povinné bezodkladne zmeniť alebo doplniť Zmluvu spôsobom, ktorý čo najvernejšie odráža úmysel Zmluvných strán vyjadrený v ustanoveniu, ktoré bolo uznané za neplatné alebo nevykonateľné.

4.    Všetky obrázky, rendery alebo grafika na Platforme sú vyhradené a autorské a majetkové práva s nimi súvisiace patria spoločnosti MORIS.   
5.    Obrázky produktov sú generované počítačom, a preto sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu dodaného tovaru.