Gdy wyniki autouzupełniania będą dostępne, użyj strzałek w górę i w dół, aby przeglądać listę, i klawisza Enter, aby wybrać pozycję. Na urządzeniach z ekranem dotykowych możesz używać gestów.
KontaktPomoc

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych wyrażenia oznaczają:

Dostawa – wytworzenie oznaczonego towaru oraz dostarczenie go w miejsce wskazane przez Klienta lub inna usługa realizowana na podstawie Umowy zawartej z Klientem, w tym także wysyłka towaru lub wykonanie usługi w wyniku zaakceptowania i przyjęcia do realizacji przez MORIS zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Platformy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę z MORIS;

MORIS - Moris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. Wiejska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000407187, NIP 6462926930, REGON 242812590, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 46.000.000,00 zł;

OWH – Ogólne Warunku Handlowe stanowiące załącznik nr 1 do Umowy; 

Platforma – platforma zakupowa znajdująca się na stronie internetowej: www.moris.eu

Strony – MORIS i Klient oznaczeni łącznie w ramach zawartej Umowy;

Umowa – umowa dostawy towaru lub wykonania usługi zawarta pomiędzy MORIS a Klientem, w tym także w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Platformy, a następnie potwierdzenia i przyjęcia go do realizacji przez MORIS;

Przepisy Sankcyjne – przepisy prawa, wszelkie rozporządzenia wykonawcze, decyzje i inne akty związane z sankcjami, mające zastosowanie do działalności Klienta lub podmiotu bezpośrednio związanego z Klientem, uchwalone, wprowadzone, nałożone lub wykonywane przez właściwe Organy Sankcyjne;

Lista Sankcyjna – listy osób lub podmiotów objętych ograniczeniami sankcyjnymi, prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej;

Podmiot Objęty Sankcjami – podmiot wpisany na Listę Sankcyjną lub zamieszkujący, posiadający siedzibę lub główne miejsce działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi lub utworzony pod prawem kraju objętego Przepisami Sankcyjnymi albo bezpośrednio lub pośrednio zależny od tych podmiotów.

Organy Sankcyjne – w szczególności Polska, Unia Europejska, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także inne podmioty lub organy działające w ich imieniu. 
 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.   OWH znajdują zastosowanie dla Umowy i stanowią jej integralną część. W razie rozbieżności między postanowieniami Umowy i OWH postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.

2.  OWH obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej pomiędzy MORIS oraz Klientem. Klient lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu zawierając Umowę poświadcza, że OWH są mu znane i w pełni je akceptuje. 

3.  Wszelkie dodatkowe uzgodnienia są wiążące dla Stron Umowy wyłącznie po pisemnym ich potwierdzeniu pod rygorem nieważności przez Strony Umowy.

§ 3 Warunki realizacji Umowy

1.  Wszystkie usługi i świadczenia realizowane będą na podstawie Umowy.

2.  W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia tego przez MORIS w formie e-mail lub powiadomienia na Platformie.

3.  Zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy powinno określać w szczególności: dane identyfikujące Klienta, rodzaj usługi lub przedmiot świadczenia, właściwości towaru lub usługi. Klient wraz ze złożeniem zamówienia składa oświadczenie następującej treści: 
„Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wymagalnych zobowiązań i nie figuruję w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Biurze Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Długów, Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej ani w żadnym innym rejestrze zawierającym dane nierzetelnych dłużników.”. W razie złożenia fałszywego oświadczenia i/lub negatywnej weryfikacji Klienta, MORIS zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

4.  MORIS nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykonanej usługi w przypadku użycia niewłaściwego materiału, innego niż wskazany w Umowie, w razie uprzedniego poinformowania o tym Klienta lub ukrytych wad materiałowych w dostarczonych towarach.

§ 4 Termin dostawy lub wykonania usługi

1.  Terminem Dostawy jest termin wskazany w Umowie.

2.  W przypadku Umów zawartych w wyniku zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy, jeżeli Strony mocą Umowy nie postanowiły inaczej, termin wskazany w oświadczeniu MORIS o przyjęciu zamówienia do realizacji ma charakter orientacyjny. MORIS zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu, mając na uwadze w szczególności postanowienia OWH zawarte w ust. 6 oraz ust. 7.

3.  MORIS nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Dostawa nastąpi z opóźnieniem wskutek zdarzeń losowych niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

4.  Dostawa towarów realizowana będzie w sposób wskazany w Umowie.

5.  W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy, z chwilą wysłania do Klienta towaru, MORIS zobowiązany jest przesłać Klientowi wiadomość e-mail lub umieścić powiadomienie na Platformie, w przedmiocie potwierdzenia wysyłki towaru.

6.  MORIS zastrzega sobie prawo zmiany terminu Dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności, na które MORIS nie miała wpływu.

7.  Jeśli przedłużenie terminu Dostawy nastąpiło na skutek zdarzeń losowych, 
o których mowa w ust. 5, o czas dłuższy niż 1 miesiąc, Umowa w tym zakresie może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

8.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku przedpłaty przelewem tradycyjnym czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 5 Płatność

1.  Cenę towaru lub usługi określa Umowa. Na cenę składają się w szczególności podatek VAT, koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych, przy czym wszelkie koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia, np. przeładunek, cło, czy inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Klienta, na co Klient zawierając Umowę wyraża zgodę.

2.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, które będą udostępniane w formacie „.pdf” na Platformie. Wówczas, w przypadku każdorazowej Dostawy, Klient otrzyma wraz z potwierdzeniem wysyłki informację o dostępności faktury elektronicznej. 

3.  Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, płatność za spełnione świadczenie czy wykonaną usługę winna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT na wskazany w niej numer rachunku bankowego MORIS, z zastrzeżeniem ust. 4. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego Strony ustalają jako termin zapłaty datę uznania na rachunku bankowym MORIS.

4.  W razie zwłoki w zapłacie ceny, o której mowa w ust. 1, MORIS uprawniony jest do wstrzymania świadczenia dalszych usług na rzecz Klienta oraz naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nadto, MORIS zastrzega sobie także prawo żądania zwrotu dostarczonego towaru.

5.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. z siedzibą w Sopocie. Blue Media S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash. Posiada certyfikat PCI DSS i działa zgodnie z normą ISO 27001. Rozwiązania Blue Media spełniają wymogi branżowych regulatorów: NBP, KNF i UODO.

6.  Platforma obsługuje blisko 400 form płatności, w tym w szczególności: BLIK, płatności 1-click, Pay by link, szybkie przelewy za pośrednictwem: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, BNP Paribas Bank Polska z siedzibą w Warszawie, City Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bank Millennium S.A. z siedzibą W Warszawie, Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu, T-Mobile Usługi Bankowe, Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
 oraz Apple Pay, Google Pay, raty online, płatności cykliczne oraz Pay Smartney.

7.  Regulamin płatności w serwisie Blue Media, Regulamin serwisu Blue Media oraz Regulamin Systemu Płatności BlueCash znajdują się na stronie internetowej: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty.

§ 6 Gwarancja i rękojmia

1.  MORIS zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i ich zgodność 
z odpowiednimi normami właściwymi dla tego typu usług, zawartymi umowami oraz uzgodnionymi specyfikacjami. MORIS wykona usługi w dobrej wierze i z należytą starannością. 

2.  Klient zobowiązany jest zbadać towar pod względem jakościowym 
i ilościowym natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z Umową Klient informuje o tym MORIS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru, przy czym, jeżeli towar został odebrany przez Klienta w siedzibie MORIS, Klient jest obowiązany zgłosić niezgodności natychmiastowo do protokołu w obecności pracownika MORIS – w innym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

3.  Klient ma możliwość złożenia reklamacji także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. 

4.  MORIS zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5.  Okres gwarancji udzielanej przez MORIS wynosi 2 lata od daty odbioru towaru lub wykonania usługi, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku przeprowadzenia przez MORIS naprawy wadliwego towaru lub dostarczenia nowego towaru okres gwarancji biegnie na nowo. 

6.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad towaru Klient zobowiązany jest zawiadomić MORIS o wadach w terminie 30 dni od daty ich wystąpienia. W celu złożenia zawiadomienia Klient może skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. Zawiadomienie w przedmiocie zgłoszenia wady wymaga potwierdzenia ze Strony MORIS oraz udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

7.  W przypadku stwierdzenia wad MORIS zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad lub wadę usunąć. 

8.  Wymiana towaru na wolny od wad lub usunięcie wady nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wady. W przypadku niedostarczenia w tym terminie towaru wolnego od wad albo nieusunięcia wady Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

9.  MORIS uprawniony jest do odmowy usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. Wówczas wadliwy towar wymieniany jest na nowy, wolny od wad.
 
10.  Klient zobowiązany jest w przypadku odstąpienia od Umowy lub zgłoszenia żądania dostarczenia towaru wolnego od wad dostarczyć towar MORIS, na swój koszt, w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy lub zgłoszenia żądania. 

11.  Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania przez MORIS jest dostarczenie w warunkach wskazanym w ust. 10 towarów nieuszkodzonych, nieprzetworzonych w procesach produkcyjnych ani w żaden inny sposób. Towary te muszą być nadto identyfikowalne co do parametrów zawartych w atestach, a w przypadku towarów pakowanych fabrycznie, muszą one być dostarczone w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. W innym przypadku MORIS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

12.  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne wygasają po upływie dwóch lat licząc od dnia, w którym towar został doręczony Klientowi. Uprawnienie to przysługuje jedynie Klientowi będącemu konsumentem rozumianemu zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

13.  MORIS nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów wynikające z użycia ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, powstałe w wyniku błędów wykonawczych lub projektowych osób trzecich oraz z niezachowania zaleceń instrukcji producenta. 

14.  MORIS jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, zawarcia Umowy czy też dostarczenia towaru. 

§ 7 Odpowiedzialność i kary umowne

1.  W przypadku wycofania zamówienia w całości lub w części Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez MORIS w związku z jego realizacją.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 MORIS, uprawniony jest także do naliczenia Klientowi kary umownej w wysokości 25% całej należnej do zapłaty ceny. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta zalicza się w pierwszej kolejności na poczet kary umownej.

3.  Wobec braku zapłaty i/lub odbioru przez Klienta przedmiotu świadczenia czy wykonanej usługi w umówionym przez Strony terminie, Klient ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

1.  Klientowi będącemu konsumentem w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania nabytych towarów (bądź ostatniej pozycji, partii lub części towarów, jeżeli zamówienie dotyczy kilku partii lub części dostarczanych oddzielnie) z zastrzeżeniem §7 ust. 1 OWH.

2.  W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy dostarczyć towar do siedziby MORIS.

3.   Termin na odstąpienie uznaje się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia zostało przesłane przed upływem terminu na odstąpienie, a zwrot towarów został dokonany w terminie wskazanym w ust. 2.

4.  Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów jest to, aby były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych ani w żaden inny sposób oraz identyfikowalne co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą one być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

5.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§ 9 Cesja

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia przysługujących jej praw lub obowiązków na osobę trzecią.

§ 10 Poufność

1.  Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy mogłoby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy („Informacje Poufne”).

2.  Obowiązek zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji Poufnych niezależnie od źródła ich pochodzenia.

3.  Strony zobowiązane są do nieprzekazywania, ani nieujawniania osobom trzecim Informacji Poufnych w jakimkolwiek zakresie, jak również do nieujawniania źródła pochodzenia Informacji Poufnych bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody drugiej Strony Umowy, za wyjątkiem podwykonawców w zakresie wymaganym do realizacji Umowy. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu Umowy.

4.  Strony nie są zobowiązane traktować jako poufnej żadnej informacji ujawnionej wzajemnie, która:
a)  była zgodnie z prawem znana Stronie przed jej ujawnieniem przez drugą Stronę lub
b)  została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Stronę jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
c)  jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności, lub
d)  musi być ujawniona na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie prawomocnych lub podlegających natychmiastowemu wykonaniu orzeczeń sądów lub organów decyzji organów administracji.

5.  W przypadku konieczności ujawnienia Informacji Poufnych Strona Umowy zobowiązana jest niezwłocznie, a w miarę możliwości jeszcze przed ujawnieniem Informacji Poufnych, poinformować drugą Stronę o ujawnieniu Informacji Poufnych, w szczególności wskazać podstawę żądania, podmiot wobec którego Informacje Poufne mają zostać ujawnione oraz listę informacji, które mają podlegać ujawnieniu.

6.  W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady ochrony informacji, tj. naruszenia jednego lub kombinacji atrybutów ochrony informacji, poufności, integralności lub/i dostępności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego, przepisów prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsiębiorcy oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 11 Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 
z naruszeniem niniejszej Umowy z niezależnych i niedających się przewidzieć następstw przyczyn od nich niezależnych i niedających się przewidzieć, w szczególności epidemii, konfliktu zbrojnego, powstania lub rewolucji, strajków, protestów, pożarów, zjawisk i katastrof naturalnych oraz innych działań siły wyższej.

§ 12 Sprawy sporne

1.  Postanowienia Umowy oraz wszelkie pozaumowne okoliczności lub zobowiązania pozostające w związku z Umową podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

2.  Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy jest miasto Chorzów.

3.  Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy Strony podlegać będą wyłącznej jurysdykcji polskiego powszechnego sądu miejscowo właściwego dla siedziby MORIS, jeżeli bezwzględne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1.  W związku z wykonywaniem Umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy. Udostępnienie danych osobowych skutkuje tym, że Strona, której udostępniono dane osobowe, staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (RODO), ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.

2.  Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, tj. w szczególności: nawiązania i utrzymywania stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, udostępnienia w razie potrzeby danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Umowy, uzgadniania sposobów wykonania zobowiązań. 

3.  W związku z udostępnieniem danych osobowych MORIS zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje. MORIS spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO na stronie internetowej https://moris.eu/ oraz na stronie internetowej Platformy.

§ 14 Polityka sankcyjna

1.  Klient oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i podmioty z nim powiązane oraz członkowie jego organów i osoby działające w jego imieniu, nie podlegają sankcjom ekonomicznym, nie są nałożone na nich lub wykonywane jakiekolwiek embarga handlowe, zakazy, środki restrykcyjne, decyzje lub zarządzenia wykonawcze, a ponadto nie są prowadzone postępowania przez Organy Sankcyjne. Ponadto zarówno on, jak i podmioty z nim powiązane oraz członkowie jego organów i osoby działające w jego imieniu, nie figurują na Liście Sankcyjnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej ww. ministra, dotyczącej osób i podmiotów, wobec których stosowane są sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami .

2.  Klient oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i podmioty z nim powiązane oraz członkowie jego organów i osoby działające w jego imieniu, przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Przepisów Sankcyjnych), a także nie są stroną w transakcjach z podmiotami, które mogą być uznane za objęte sankcjami, czy istnieje prawdopodobieństwo, że uczestniczą w procederze obchodzenia lub unikania przepisów wydanych przez Organy Sankcyjne.

3.  Klient zobowiązuje się, że w sytuacji nałożenia na niego, jak i podmioty z nim powiązane oraz członków jego organów i osoby działające w jego imieniu, sankcji w rozumieniu Przepisów Sankcyjnych, które uniemożliwiałyby dalszą współpracę, niezwłocznie zaprzestanie działań niezgodnych z powyższymi przepisami. Jeżeli powyższe skutkować będzie niemożnością kontynuacji współpracy, MORIS ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, a Klientowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

4.  Klient pokryje wszelkie szkody, na które narażony zostanie MORIS w wyniku działań bądź zaniechań Klienta, jak i podmiotów z nim powiązanych oraz członków jego organów i osób działających w jego imieniu, jeżeli zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu zostaną niewykonane lub nienależycie wykonane.

§ 15 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

4.  Wszelkie obrazy, rendery czy grafiki znajdujące się na Platformie mają charakter zastrzeżony, a związane z nimi autorskie prawa osobiste oraz majątkowe należą do MORIS.

5.  Obrazy produktów są generowane komputerowo, w związku z czym mogą różnić się od faktycznego wyglądu dostarczanych towarów.