Gdy wyniki autouzupełniania będą dostępne, użyj strzałek w górę i w dół, aby przeglądać listę, i klawisza Enter, aby wybrać pozycję. Na urządzeniach z ekranem dotykowych możesz używać gestów.
KontaktPomoc

Polityka prywatności

1.    DEFINICJE


1.1    Administrator lub Moris – Moris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. Wiejska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000407187, NIP 6462926930, REGON 242812590, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 46.000.000,00 zł.  
 
1.2    Cookies – dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika podczas procesu korzystania ze stron WWW w sieci Internet, używane 
w celu optymalizacji i identyfikacji tego procesu oraz gromadzenia powiązanych z nim danych statystycznych.

1.3    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.    

1.4    Polityka – niniejsza Polityka prywatności.    

1.5    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6    Sklep – sklep internetowy Administratora dostępny za pośrednictwem Strony, poprzez którą Moris prowadzi sprzedaż towarów na odległość.    

1.7    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.    


2.    PRZETWARZANE DANE OSOBOWE


2.1    Danymi osobowymi podlegającymi przetworzeniu są informacje bezpośrednio związane z zakupami w Sklepie, dzięki którym możliwe jest realizowanie złożonych zamówień. Moris przetwarza zatem przede wszystkim: imię i nazwisko (firmę), adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania (adres wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę), adres dostawy, sposób dokonywania płatności.    

2.2    Przetworzeniu podlegają także informacje o sposobie korzystania ze Sklepu, w tym 
w szczególności IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Administrator wykorzystuje cookies sesyjne, czyli pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Sklepu oraz cookies stałe, czyli pliki przechowywane 
w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w jego specyfikacji.    


3.    SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


3.1    Użytkownik udostępnia Administratorowi swoje Dane osobowe dobrowolnie, jednakże jest to wymagane do złożenia zamówienia i dokonania zakupu.    

3.2    Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich Danych osobowych w celu utworzenia konta w Sklepie, logowania się na konto, korzystania z formularza kontaktowego, utworzenia, realizacji oraz obsługi reklamacyjnej zamówienia, w tym zawarcia umowy i dokonania płatności. Administrator zbiera i przetwarza dane Użytkownika w zakresie koniecznym do świadczenia wybranej przez niego usługi.    
    
3.3    Utworzenie konta Użytkownika w Sklepie jest niezbędne dla składania zamówień. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.     

3.4    Moris przetwarza cookies w celu weryfikacji statystyk dotyczących sposobu korzystania ze Sklepu, a także dbałości o stabilność działania i bezpieczeństwo Sklepu oraz Użytkowników. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.    

3.5    Korzystając ze Sklepu Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora niezbędnych ku temu cookies, tj. plików z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji, plików uwierzytelniających na czas trwania sesji oraz plików służących do zapewnienia bezpieczeństw na czas trwania sesji.    

3.6    Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora cookies funkcjonalnych ułatwiających korzystanie ze Sklepu, tj.: plików personalizujących interfejs Użytkownika na czas trwania sesji oraz plików monitorujących ruch na stronie internetowej. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. Moris korzysta z narzędzi Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Użytkownika w celu generowania statystyk dotyczących ich funkcjonowania, analizowania przejawianych na nich aktywności tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę Moris do potrzeb użytkowników.

Firma przetwarzająca dane: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Google: https://business.safety.google/gdpr/
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane:
https://policies.google.com/privacy?hl
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zablokować pliki cookies Google Analytics przy pomocy skryptów przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
    

3.7    Użytkownik ma także prawo do wyrażenia zgody na cookies marketingowe, pozwalające na dostarczanie treści reklamowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.    

3.8    Użytkownik, w dowolnym momencie korzystania ze Sklepu, jest uprawniony do zmiany zasad wykorzystywania cookies na swoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję 
w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega przy tym, że całkowita blokada plików cookies, w tym także wskazanych w pkt. 3.4, może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się lub zalogowania na konto w Sklepie, a w konsekwencji brakiem możliwości złożenia zamówienia i dokonania zakupu.    

3.9    Witryna Sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Moris wskazuje, że Polityka dotyczy wyłącznie Sklepu, a także sugeruje zapoznanie się z polityką prywatności stron, do których następuje przekierowanie.    


4.    PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


4.1    Dane osobowe niezbędne do:

a)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej 
(w tym w szczególności do przedstawiania reklamy behawioralnej, profilowania, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych, prowadzenie badania satysfakcji, wykrywania i eliminowania nadużyć) Moris przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.    
b)    zapewnienia dostępu do serwisu Moris przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)    wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa Moris przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;    

4.2    Dane osobowe są przetwarzane do momentu usunięcia konta w Sklepie. Po jego usunięciu Moris jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych do momentu przedawnienia roszczeń, zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a także na czas przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, przepisów podatkowych i rachunkowych.    

4.3    W przypadku zgody Administrator przetwarza dane do czasu jej odwołania lub wygaśnięcia celu na jaki została złożona.    


5.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY    


5.1    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W szczególności są to przedsiębiorstwa dostawcze, kurierskie, pocztowe, podatkowe, prawne, doradcze, techniczne, hostingowe i IT oraz reklamodawcy. Za zgodą Użytkownika będą to także przedsiębiorstwa zajmujące się personalizowaniem treści i statystyką.    

5.2    Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy podmioty te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA    


6.1    W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika ma on prawo do:
    
a)    udzielenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
b)    sprostowania danych,
c)    dostępu do danych,
d)    usunięcia danych,
e)    ograniczenia przetwarzania danych,
f)    przeniesienia danych, 
g)    złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją lub wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
h)    złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2    Z uprawnień wyliczonych w pkt. 5.1 lit. a) - g) powyżej Użytkownik może skorzystać kontaktując się z Moris w formie pisemnej na adres ul. Wiejska 27, 41-503 Chorzów oraz z wykorzystaniem środków wzajemnego porozumiewania się na odległość bezpośrednio pod adresem e-mail: rodo@moris.pl.

6.3    Skargę dotyczącą przetwarzania Danych osobowych składa się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa opisując zaistniałą sytuację oraz wskazując działanie naruszające prawa lub wolności Użytkownika.


7.    AKTUALNA WERSJA I ZMIANY POLITYKI     


7.1    Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 05.12.2022

7.2    Mając na celu bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz zapewnienie wysokich standardów ich ochrony Moris na bieżąco monitoruje i weryfikuje postanowienia obowiązującej Polityki. W razie konieczności jest ona natychmiastowo aktualizowana. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy do regularnego odwiedzenia strony internetowej Moris.