Jakmile budou k dispozici výsledky automatického doplňování, procházejte seznamem pomocí šipek nahoru a dolů a vyberte položku pomocí klávesy Enter. Na zařízeních s dotykovou obrazovkou můžete používat gesta.
KontaktPomoc

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Definice

Výrazy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách znamenají:

Dodávka - výroba určeného zboží a jeho dodání na místo určené Zákazníkem nebo jakákoli jiná služba provedená na základě uzavřené Smlouvy se Zákazníkem, včetně odeslání zboží nebo provedení služby v důsledku přijetí a akceptace objednávky učiněné Zákazníkem prostřednictvím Platformy ze strany společnosti MORIS;

Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, uzavírající Smlouvu s MORIS;

MORIS - Moris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Chořově (41-503), ul. Wiejska 27, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000407187, NIP [DÍČ] 6462926930, REGON [registrační číslo společnosti] 242812590, se základním kapitálem 46 000 000,00 PLN;

VOP - Všeobecné obchodní podmínky tvořící přílohu 1 Smlouvy; 

Platform - obchodní platforma na webových stránkách: www.moris.eu

Smluvní strany - MORIS a Zákazník společně určení na základě uzavřené Smlouvy;

Smlouva - smlouva o dodání zboží nebo poskytnutí služby uzavřená mezi společností MORIS a Zákazníkem, a to i v důsledku objednávky učiněné Zákazníkem prostřednictvím Platformy a následně potvrzené a přijaté společností MORIS k realizaci;


§ 2 Obecná ustanovení

1.    VOP se vztahují na Smlouvu a tvoří její nedílnou součást. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

2.    VOP platí po celou dobu trvání obchodního vztahu mezi společností MORIS a Zákazníkem. Uzavřením smlouvy zákazník nebo osoba oprávněná jednat jeho jménem potvrzuje, že jsou mu VOP známy a že s nimi plně souhlasí.

3.    Jakákoli dodatečná ujednání jsou pro Smluvní strany závazná pouze na základě písemného potvrzení pod hrozbou neplatnosti ze strany Smluvních stran.

§ 3 Podmínky plnění Smlouvy

1.    Veškeré služby a výhody budou poskytovány na základě Smlouvy.

2.    Je-li objednávka učiněna prostřednictvím Platformy, je smlouva uzavřena, jakmile ji společnost MORIS potvrdí e-mailem nebo oznámením na Platformě.

3.    V objednávce podané prostřednictvím Platformy by měly být uvedeny zejména: identifikační údaje Zákazníka, typ služby nebo předmět plnění, vlastnosti zboží nebo služeb. Zákazník při objednávce činí následující prohlášení: 
“Prohlašuji, že nemám žádné neuhrazené splatné závazky a že nejsem veden v Národním registru dlužníků, Úřadu ekonomických informací, Národním registru dluhů, Úřadu národohospodářských informací ani v žádném jiném registru obsahujícím údaje o nespolehlivých dlužnících.” V případě nepravdivého prohlášení a/nebo negativního ověření ze strany zákazníka si společnost MORIS vyhrazuje právo odmítnout potvrzení objednávky a přijmout ji k realizaci.

4.    Společnost MORIS neodpovídá za výsledky poskytnuté služby v případě použití nevhodného materiálu, jiného než je uvedeno ve Smlouvě, pokud o tom byl Zákazník předem informován nebo pokud se na dodaném zboží vyskytnou skryté vady materiálu.


§ 4 Lhůta pro dodávku nebo poskytnutí služby

1.    Datem Dodávky je datum uvedené ve Smlouvě.

2.    V případě Smluv uzavřených na základě objednávky podané prostřednictvím Platformy, pokud se Strany ve Smlouvě nedohodnou jinak, je lhůta uvedená v prohlášení společnosti MORIS o přijetí objednávky k realizaci orientační. Společnost MORIS si vyhrazuje právo tuto lhůtu změnit, zejména s ohledem na ustanovení VOP v odstavcích 6 a 7. 

3.    Společnost MORIS nenese odpovědnost, pokud dojde ke zpoždění Dodávky v důsledku nahodilých událostí, které nemůže ovlivnit a které nelze předvídat.

4.    Dodávka zboží bude provedena tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.

5.    V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Platformy, jakmile je zboží odesláno Zákazníkovi, je MORIS povinen zaslat Zákazníkovi e-mail nebo zveřejnit oznámení na Platformě o potvrzení odeslání zboží.

6.    Společnost MORIS si vyhrazuje právo změnit datum Dodávky, pokud nastanou okolnosti, které nemůže ovlivnit.

7.    Pokud dojde k prodloužení dodací lhůty v důsledku nahodilých událostí uvedených v odst. 5 o více než 1 měsíc, může být Smlouva v tomto ohledu okamžitě ukončena písemným oznámením druhé Smluvní straně.

8.    Pokud se Zákazník rozhodne zaplatit elektronickou platbou nebo platební kartou, počítá se doba zpracování objednávky od okamžiku kladné autorizace platby. V případě platby předem klasickým převodem se dodací lhůta počítá od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.

§ 5 Platba

1.    Cena zboží nebo služeb je stanovena ve Smlouvě. Cena zahrnuje zejména DPH, náklady na dodání a další doplňkové služby, přičemž veškeré náklady, které mohou vzniknout v průběhu plnění objednávky, např. překládka, clo nebo jiné poplatky a daně platné v průběhu plnění objednávky, nese Zákazník, s čímž Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí.

2.    Zákazník souhlasí se zasíláním faktur DPH v elektronické podobě, které budou k dispozici ve formátu ".pdf" na Platformě. Poté Zákazník obdrží u každé Dodávky informaci o dostupnosti elektronické faktury spolu s potvrzením o odeslání.

3.    Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude platba za poskytnuté plnění nebo službu provedena do 14 dnů ode dne vystavení faktury na číslo bankovního účtu MORIS, které je v ní uvedeno, s výhradou odst. 4. V případě úhrady závazku bankovním převodem se Smluvní strany dohodnou na datu připsání částky na bankovní účet MORIS jako na datu úhrady.

4.    V případě prodlení s úhradou ceny uvedené v odst. 1 je společnost MORIS oprávněna neposkytnout Zákazníkovi další služby a účtovat mu zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení. Společnost MORIS si dále vyhrazuje právo požadovat vrácení dodaného zboží.

5.    Poskytovatelem online platebních služeb je společnost Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech. Společnost Blue Media S.A. je národní platební institucí, nad kterou vykonává dohled polský Úřad pro finanční dohled a která má povolení Polské národní banky k provozování platebního systému BlueCash. Má certifikaci PCI DSS a funguje v souladu s normou ISO 27001. Řešení společnosti Blue Media splňují požadavky průmyslových regulačních orgánů: NBP, KNF i UODO.    

6.    Platforma podporuje téměř 400 forem plateb, včetně zejména: BLIK, platby 1-click, Pay by link, rychlé převody prostřednictvím: mBank S.A. se sídlem ve Varšavě, Bank Pekao S.A. se sídlem ve Varšavě, Credit Agricole Bank Polska S.A. se sídlem ve Vratislavi, Santander Bank Polska S.A. se sídlem ve Varšavě, PKO BP S.A. se sídlem ve Varšavě, Nest Bank S.A. se sídlem ve Varšavě, ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích, BNP Paribas Bank Polska se sídlem ve Varšavě, City Bank Handlowy S.A. se sídlem ve Varšavě, Alior Bank S.A. se sídlem ve Varšavě, Bank Pocztowy S.A. se sídlem v Bydhošti, Bank Millennium S.A. se sídlem ve Varšavě, Bank Nowy S.A. se sídlem v Poznani, T-Mobile Usługi Bank, Plus Bank S.A. se sídlem ve Varšavě, platební karty:

  • Visa
  • Visa electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

a Apple Pay, Google Pay, online splátky, opakované platby nebo Pay Smartney.

7.    Pravidla platebního systému Blue Media, Pravidla služby Blue Media a Pravidla platebního systému BlueCash jsou k dispozici na internetových stránkách: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty.

§ 6 Záruka

1.    MORIS zajišťuje, aby poskytované služby byly vysoce kvalitní a odpovídaly příslušným normám pro tento typ služeb, uzavřeným smlouvám a dohodnutým specifikacím. Společnost MORIS bude poskytovat služby v dobré víře a s náležitou péčí. 

2.    Zákazník je povinen přezkoumat zboží z hlediska kvality.
 A množství ihned po jeho převzetí. V případě, že Zákazník zjistí jakýkoli nesoulad zboží se Smlouvou, je povinen tuto skutečnost oznámit společnosti MORIS neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, avšak v případě, že zboží bylo Zákazníkem převzato v sídle společnosti MORIS, je Zákazník povinen nesoulad neprodleně nahlásit do protokolu za přítomnosti zaměstnance společnosti MORIS - jinak se na reklamaci nebere zřetel.

3.    Zákazník má rovněž možnost podat reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na Platformě. 

4.    Společnost MORIS je povinna odpovědět do 14 dnů od obdržení žádosti.

5.    Záruční doba poskytovaná společností MORIS je 2 roky od data převzetí zboží nebo provedení služby, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že společnost MORIS vadné zboží opraví nebo dodá nové zboží, běží záruční doba znovu.

6.    Pokud se během záruční doby objeví vady zboží, je Zákazník povinen oznámit společnosti MORIS vady do 30 dnů od jejich výskytu. K podání oznámení může Zákazník použít kontaktní formulář, který je k dispozici na Platformě. Oznámení o závadě musí být společností MORIS potvrzeno a odpověď musí být poskytnuta do 14 dnů od doručení oznámení.

7.    V případě zjištění závad se společnost MORIS zavazuje vyměnit vadné zboží za bezvadné nebo závadu odstranit.

8.    Výměna zboží za bezvadné nebo odstranění vady proběhne neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od nahlášení vady. Není-li zboží v této lhůtě dodáno bez vad nebo není-li vada odstraněna, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.    Společnost MORIS je oprávněna odmítnout odstranění závady, pokud by si to vyžádalo nepřiměřené náklady. Vadné zboží je poté vyměněno za nové, bezvadné zboží.
 
10.    V případě odstoupení od Smlouvy nebo požadavku na zboží bez vad je Zákazník povinen dodat zboží společnosti MORIS na vlastní náklady do 30 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy nebo požadavku. 

11.    Podmínkou pro přijetí reklamace k uznávacímu řízení společností MORIS je dodání zboží nepoškozeného, nezpracovaného ve výrobním procesu nebo jiným způsobem, za podmínek uvedených v odst. 10. Toto zboží musí být navíc identifikovatelné podle parametrů uvedených v certifikátech a v případě baleného zboží musí být dodáno v původním a nepoškozeném obalu.


 V opačném případě si společnost MORIS vyhrazuje právo odmítnout přijetí stížnosti k přezkoumání.

12.    Práva ze záruky na fyzické nebo právní vady zanikají dva roky po dodání zboží Zákazníkovi. Tento nárok má pouze Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. z roku 2022, položka 1360, v platném znění).

13.    Práva ze záruky na fyzické nebo právní vady zanikají dva roky po dodání zboží Zákazníkovi. Tento nárok má pouze Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. z roku 2022, položka 1360, v platném znění).

14.    Společnost MORIS je zproštěna jakékoli záruční odpovědnosti, pokud Zákazník věděl o vadě v době objednávky, uzavření Smlouvy nebo dodání zboží.

§ 7 Odpovědnost a smluvní pokuty

1.    V případě úplného nebo částečného odstoupení od objednávky je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které společnosti MORIS vzniknou v souvislosti s realizací objednávky.

2.    V případě uvedeném v odst. 1 je společnost MORIS rovněž oprávněna účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 25% z celkové dlužné ceny. Veškeré zálohy uhrazené Zákazníkem budou nejprve započteny na smluvní pokutu.

3.    Pokud Zákazník nezaplatí a/nebo nepřevezme předmět plnění nebo službu ve lhůtě dohodnuté Smluvními stranami, odpovídá Zákazník za škodu, která z toho vznikne.

§8. Odstoupení od smlouvy

1.   Zákazník, který je při uzavírání smlouvy prostřednictvím Platformy spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne obdržení zakoupeného zboží (nebo poslední položky, šarže nebo části zboží, pokud se objednávka týká více šarží nebo částí dodávaných samostatně), s výhradou § 7 odst. 1 VOP.

2.    V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen doručit zboží do sídla společnosti MORIS do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.

3.    Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je prohlášení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odesláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zboží je vráceno ve lhůtě uvedené v odst. 2.

4.    Podmínkou pro přijetí vráceného zboží je, aby bylo nepoškozené, nezpracované ve výrobním procesu nebo jiným způsobem a identifikovatelné podle parametrů uvedených v certifikátech. V případě baleného zboží musí být zboží v původním, nepoškozeném obalu.

5.    Prodávající služeb vrátí platbu stejným způsobem, který spotřebitel použil, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který se pro něj nepojí s dalšími náklady.

§9 Postoupení

Žádná ze Stran není oprávněna postoupit svá práva nebo povinnosti třetí straně.

§10 Důvěrnost

1.   Strany Smlouvy se zavazují zachovávat důvěrnost technických, organizačních, obchodních a jiných informací, které si vzájemně poskytly v souvislosti s plněním Smlouvy, a nepoužívat je k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této Smlouvě, jakož i zachovávat důvěrnost takových informací, jejichž zpřístupnění třetím osobám nebo jejichž použití stranami k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této Smlouvě, by mohlo poškodit zájmy Stran v průběhu platnosti této Smlouvy nebo po jejím ukončení ("Důvěrné informace").

2.    Povinnost zachovávat důvěrnost se vztahuje na všechny Důvěrné informace bez ohledu na jejich zdroj.

3.    Smluvní strany jsou povinny nepředávat ani nezveřejňovat Důvěrné informace třetím osobám v jakémkoli rozsahu, jakož i nezveřejňovat zdroj Důvěrných informací bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou subdodavatelů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy.
 
V rámci organizačních struktur Stran mají k těmto informacím přístup pouze zaměstnanci a zástupci Stran, jejichž přístup k těmto informacím je odůvodněn jejich služebním postavením nebo jejich účastí na provádění Smlouvy.

4.    Strany nejsou povinny považovat za důvěrné informace, které si navzájem sdělí a které:
a)    byly Straně oprávněně známy před jejím zveřejněním druhou Stranou nebo
b)    byly Stranou sděleny jakékoli osobě nebo subjektu bez jakéhokoli omezení důvěrnosti, nebo

c)    jsou veřejně známé nebo byly zveřejněny bez porušení této doložky o důvěrnosti, nebo
d)    musí být zveřejněny na základě závazných ustanovení zákona, pravomocných nebo okamžitě vykonatelných soudních rozhodnutí nebo rozhodnutí správních orgánů.

5.    Pokud je nutné zpřístupnit Důvěrné informace, Strana Smlouvy neprodleně, a pokud možno ještě před zpřístupněním Důvěrných informací, informuje druhou Stranu o zpřístupnění Důvěrných informací, zejména uvede důvod žádosti, subjekt, vůči kterému mají být Důvěrné informace zpřístupněny, a seznam informací, které mají být zpřístupněny.

6.    V případě porušení zásady ochrany informací jednou ze Stran, tj. porušení jednoho nebo kombinace atributů ochrany informací, důvěrnosti, integrity a/nebo dostupnosti, má poškozená Strana právo požadovat náhradu škody podle obecných pravidel stanovených v občanském zákoníku, ustanovení práva EU o ochraně nezveřejněného obchodního know-how a ustanovení zákona o boji proti nekalé soutěži.

§11 Vyšší moc

Strany neodpovídají za škody vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy z příčin, které nemohou ovlivnit a které nelze předvídat, zejména epidemií, ozbrojených konfliktů, povstání nebo revoluce, stávek, protestů, požárů, přírodních jevů a katastrof a jiných zásahů vyšší moci.


§ 12 Sporné otázky

1.    Ustanovení Smlouvy a veškeré mimosmluvní okolnosti nebo závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí polským právem a vykládají se v souladu s ním.

2.    Místem plnění všech závazků vyplývajících ze Smlouvy je město Chořov.

3. Veškeré spory vyplývající z plnění Smlouvy podléhají výlučné pravomoci polského obecného soudu příslušného podle sídla společnosti MORIS, nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak.

§ 13 Ochrana osobních údajů

1.    V souvislosti s plněním Smlouvy poskytne jedna Strana druhé Straně osobní údaje osob, které se podílejí na uzavření a plnění Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů má za následek, že Strana, které byly osobní údaje poskytnuty, se stává správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L.2016.119.1 ze dne 4. května 2016) (GDPR) a určuje účely a prostředky jejich zpracování s ohledem na zásady vyplývající z čl. 5 GDPR.

2.    Zpracování osobních údajů Zákazníka probíhá za účelem uzavření a plnění Smlouvy, tj. zejména: navázání a udržování pravidelného kontaktu za účelem plnění Smlouvy, plnění veškerých závazků vyplývajících ze Smlouvy, případné zpřístupnění osobních údajů subdodavatelům a dalším obchodním partnerům podílejícím se na plnění Smlouvy, sjednání způsobu plnění závazků.
 
3.    V souvislosti s poskytováním osobních údajů je MORIS povinen plnit informační povinnost vůči osobám, jejichž údaje získává. MORIS plní informační povinnost podle čl. 13 a čl. 14 GDPR na webových stránkách https://moris.eu/ a na webových stránkách Platformy.

§14 Závěrečná ustanovení

1.    Ve věcech neupravených VOP se použijí obecně platné právní předpisy.

2.    Veškeré změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

3.   Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy ukáže nebo stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy. V případě, že se ukáže, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, Strany jsou povinny tuto Smlouvu okamžitě změnit nebo doplnit způsobem, který co nejvěrněji odráží úmysl Stran vyjádřený v ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné.

4.    Veškeré obrázky, vyobrazení nebo grafika na Platformě jsou vyhrazené povahy a související osobní a majetková autorská práva patří společnosti MORIS.    
5.    Obrázky produktů jsou generovány počítačem, a proto se mohou lišit od skutečného vzhledu dodaného zboží.